Archívne oznamy

17. január 2024

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž bola dňom 7.2.2024 ukončená.


15. decembra 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž bola dňom 31.12.2022 ukončená.


21. júna 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž bola dňom 6.7.2022 ukončená.


14. júna 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2022/1 s prílohami č. 1 až 10

Obchodná verejná súťaž bola dňom 29.6.2022 ukončená.


14. júna 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2022/2 s prílohou č. 1

Obchodná verejná súťaž bola dňom 29.6.2022 ukončená.


1. júna 2022

Ponuka

Obchodná verejná súťaž bola dňom 15.6.2022 ukončená.


12. augusta 2021

Verejné obstarávanie na nový superpočítač

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) vyhlásilo verejné obstarávanie na superpočítač, ktorý bude súčasťou Národného kompetenčného centra (NCC) pre vysokovýkonné počítanie (HPC). Výkon novej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry budú môcť využívať odborníci a odborníčky nielen z akademického prostredia, ale aj z verejnej a súkromnej sféry. Predpokladaná hodnota zákazky je 3 603 713,00 EUR bez DPH a bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ.  

Prístup na novú vysokovýkonnú výpočtovú infraštruktúru bude udeľovať CSČ SAV. Výpočtové kapacity bude poskytovať akademickým pracoviskám, organizáciám verejnej správy a v neposlednom rade malým a stredným podnikom.

Informácie o verejnom obstarávaní boli zverejnené vo Vestníku EÚ (30.7.2021) a  Vestníku ÚVO (2.8.2021). Po uplynutí aktuálnej 60 dňovej lehoty na predkladanie návrhov a ich vyhodnotení bude dokumentácia predložená na kontrolu Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRÚradu pre verejné obstarávanie. CSČ SAV predpokladá sprístupnenie novej HPC infraštruktúry používateľom v prvej polovici roka 2022.

Projekt Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (ITMS2014+ 311071AKF2) je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: OPII-2020/7/55-NP. Jeho cieľom je  podpora rôznych sektorov podnikania na Slovensku s dôrazom na malé a stredné podniky a zvyšovanie ich inovačného potenciálu vytvorením platformy na efektívnu adopciu a využívanie HPC+ technológií súlade s prioritami definovanými v Digitálnej stratégii Slovenska. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ sa použijú na technické zabezpečenie Národného kompetenčného centra, teda na nákup HPC systému.


16. júla 2020

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

Centrum spoločných činností SAV sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky relevantné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predmetom tejto štúdie uskutočniteľnosti je vytvorenie Národného kompetenčného centra v oblasti HPC (a jeho technického zabezpečenia) na základe priorít Digitálnej stratégie Slovenska. Kompetenčné centrum sa zameria na podporu (dnes) najvýznamnejších sektorov podnikania (výroba, nové materiály, finančný sektor), v priebehu nasledujúcich rokov vytvorí platformu na efektívnu adopciu a využívanie HPC a nových digitálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyslu s inovačným potenciálom a dopytom po jeho službách; podporovať však bude aj adopciu a využívanie HPC vo verejnom a akademickom sektore. Pre naplnenie týchto cieľov je však potrebný prístup k modernému a dostatočne výkonnému HPC systému, ktorý bude prístupný pre klientov kompetenčného centra (v tejto štúdii označovaný ako HPC Lab).

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“, sa uskutoční v stredu, 8. januára 2020 o 14:00 hod. v priestoroch Výpočtového strediska Centra spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v doleuvedenom formulári na e-mailovú adresu lukas.demovic@savba.sk do 6. 1. 2020, 16:00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu lukas.demovic@savba.sk do 6. 1. 2020, 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie: