Aktuálne oznamy

3. máj 2024

Výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa organizačnej zložky


1. február 2024

Výzva na podávanie spontánnych kandidatúr na funkciu člena správnej rady

V zmysle čl. III Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady (ďalej len „Volebný  a nominačný poriadok“), vyhlasuje predsedníčka správnej rady výzvu na podávanie spontánnych kandidatúr na funkciu člena správnej rady.

Podľa ustanovenia čl. II Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady je potrebné, aby kandidát spĺňal špecifické požiadavky, ktoré preukáže predložením nasledovných dokladov:  životopis, výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Svoje kandidatúry môžu kandidáti predkladať priamo predsedníčke správnej rady – elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresu nikola.kovanicova@savba.sk a to najneskôr do 07.02.2024 do 12:00 hod.


17. január 2024

Výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa organizačnej zložky


17. august 2023

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov k plánovanej nadlimitnej zákazke: „Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému na Slovensku

Staršie oznamy sa nachádzajú v časti Archívne oznamy.