Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

Názov a sídlo prijímateľa:Centrum spoločných činností,
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Názov projektu:Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
Miesto realizácie:Slovensko
Výška poskytnutého NFP:3 199 191,67 EUR
Program :Štrukturálne fondy EU Informatizácia spoločnosti
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Zameranie projektu:Národný projekt

Opis projektu:

Vysokovýkonné počítanie (HPC) je v súčasnosti považované za kľúčovú technológiu podporujúcu základný a aplikovaný výskum vo vedeckých disciplínach a v priemysle.

Pre úspech Slovenska v digitálnej transformácií bude nevyhnutné vybudovať a rozvíjať inovatívny ekosystém založený na partnerstve súkromného, akademického a verejného sektora.

Predmetom tohto projektu je vytvorenie Národného kompetenčného centra v oblasti HPC (konkrétne jeho technické zabezpečenie) na základe priorít Digitálnej stratégie Slovenska. Kompetenčné centrum sa zameria na podporu (dnes) najvýznamnejších sektorov podnikania (výroba, nové materiály, finančný sektor), v priebehu nasledujúcich rokov vytvorí platformu na efektívnu adopciu a využívanie HPC a nových digitálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyslu s inovačným potenciálom a dopytom po jeho službách; podporovať však bude aj adopciu a využívanie HPC vo verejnom a akademickom sektore. Pre naplnenie týchto cieľov je však potrebný prístup k modernému a dostatočne výkonnému HPC systému, ktorý bude prístupný pre klientov kompetenčného centra.

Budovanie NSCC bude realizované zapojením viacerých zdrojov – kľúčová časť potrebných personálnych kapacít bude pokrytá prostredníctvom podaného H2020 grantu (v rámci konzorcia európskych kompetenčných centier pre HPC), prevádzka systémov bude hradená zo zdrojov žiadateľa.

Informácie o operačnom programe „Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk
www.mirri.gov.sk

Detail projektu v systéme ITMS:
www.itms2014.sk