Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum 

Názov a sídlo prijímateľa:Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Názov projektu:Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum
Výška poskytnutých
prostriedkov mechanizmu:
maximálne do výšky 40 770 000,00 EUR
Kód projektu:17I03-04-P02
Miesto realizácie:Slovensko
Názov investície/reformy:  Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky
Názov komponentu:Komponent 17 Plánu obnovy a odolnosti SR: Digitálne Slovensko

Opis projektu:  

Predmetom tohto projektu je vybudovanie udržateľného HPC ekosystému na Slovensku. Tento cieľ sa dosiahne realizáciou 2 aktivít a to:

  1. obstaranie a sprevádzkovanie verejne prístupnej národnej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť nielen akademickej obci, ale aj inštitúciám verejnej a štátnej správy, ako aj súkromnému výskumu a vývoju,
  2. aktívnou podporou adopcie riešení založených na vysokovýkonných výpočtových systémoch, t.j. rozvoj HPC ekosystému.

Dizajn samotného HPC systému vychádza z nutnosti zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti a požiadaviek používateľov, ako aj zo súčasných trendov v oblasti vysokovýkonného počítania. HPC je v súčasnosti považované za kľúčovú technológiu pre základný a aplikovaný výskum v mnohých vedeckých disciplínach a priemyselných odvetviach. Stáva sa tiež dôležitým komponentom pokročilej digitalizácie organizácií a podnikov. Účelom priameho vyzvania je poskytnúť Centru spoločných činností SAV ako prijímateľovi projektu prostriedky mechanizmu na dosiahnutie vyššie spomenutých cieľov. Nakoľko je projekt zameraný na rozvoj národnej HPC kapacity z verejných zdrojov, očakávajú sa prínosy pre slovenskú vedu, spoločnosť a ekonomiku krajiny.

Informácie o operačnom programe „Plán obnovy“ nájdete na

https://www.planobnovy.sk/

www.mirri.gov.sk