Pracovníci

Gubášová Baherníková, Jana Mgr., PhD.

riaditeľka organizačnej zložky
E-mail: jana.gubasova@savba.sk
Tel.: 02/32 447 440

Medzinárodné projekty

 • Dejiny akadémií vied
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011

Národné projekty

 • Dejiny Slovenskej akadémie vied
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011

Publikácie

 • GAŽOVÁ, Iveta - GUBÁŠOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Júlia. Zbierky v Ústrednom archíve SAV. In Zbierky v archívoch. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2012, s. 101-108.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Finančné, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti SAV. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2014, s. 339-356. ISBN 978-80-224-1316-9.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - JURÁNYI, Ladislav. Súkromné listy v osobných fondoch - zanikajúca diplomatická kategória alebo výzva? In Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2017, s. 149-152. ISBN 978-80-971356-3-8.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Metodika spracovávania osobných fondov v Ústrednom archíve Slovenskej akadémie vied. In Práce z dějin Akademie věd, 2017, roč. 9, s. 27-38. ISSN 1803-9448.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. K 80. narodeninám Jozefa Klačku. In Fórum archivárov. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2018, roč. XXVIII, č. 3, s. 78-79. ISSN 1339-8423.
 • "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. Zost. : Jana Gubášová Baherníková - Branislav Geschwandtner ; recenzenti: Tomáš Janura, Ján Valo. Bratislava : Veda, 2020. 272 s. ISBN 978-80-224-1804-1
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Michal Hubka a jeho prínos pri budovaní kardiochirurugie na Slovensku. In Historica L : zborník k 60. narodeninám docenta Juraja Roháča. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 75-83. ISBN 978-80-223-4946-8.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Lekár na bojovom poli. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 1, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Čo nezaškodí vedieť o archívoch. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 3, s. 23. ISSN 0139-6307.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Múzeum. Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2021, roč. LXVII, č. 3, ISSN 0027-5263. In Fórum archivárov, 2021, roč. XXX, č. 3, s. 76-78. ISSN 1339-8423 (online).
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Pramene mlčia... Našou vinou? Perspektívy výskumu sériových prameňov v kontexte ochrany osobných údajov. In Fórum archivárov, 2021, roč. XXX, č. 2, s. 32-34. ISSN 1339-8423 (online).
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Opis archívneho fondu Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964-1990. In GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - HASÁKOVÁ, Zuzana. Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964–1990 : čiastkový inventár k archívnemu fondu. 1. vydanie v elektronickej forme online. - Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 8-15. ISBN 978-80-8260-002-8. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf</a>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Opis archívneho fondu Hubka, Michal - osobný fond 1916-1984 (1991). Recenzent: Mgr. Kristína Majerová, PhD. In GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Hubka, Michal – osobný fond 1916-1984 (1991) : inventár k archívnemu fondu ; recenzent: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej forme online. - Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, o. z. Archív Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 7-17. ISBN 978-80-8260-005-9. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Hubka_Michal_-_osobny_fond_1916-1984_(1991).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Hubka_Michal_-_osobny_fond_1916-1984_(1991).pdf</a>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - HASÁKOVÁ, Zuzana. Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964–1990 : čiastkový inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. 1. vydanie v elektronickej forme online. Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie vied, 2021. 55 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf</a>. ISBN 978-80-8260-002-8
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Osobné údaje v archívoch: súkromie a otvorenosť v informačnom veku. In Fórum archivárov, 2022, roč. XXXI, č. 1, s. 34-37. ISSN 1339-8423 (online).
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Hubka, Michal – osobný fond 1916-1984 (1991) : inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. Recenzent: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej forme online. Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, o. z. Archív Slovenskej akadémie vied, 2021. 55 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Hubka_Michal_-_osobny_fond_1916-1984_(1991).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Hubka_Michal_-_osobny_fond_1916-1984_(1991).pdf</a>. ISBN 978-80-8260-005-9
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 10. októbra 2022 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2022, roč. XXXI, č. 3, s. 6. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2022_03_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 25. novembra 2022 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2022, roč. XXXI, č. 3, s. 7. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2022_03_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 7. júna 2022 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2022, roč. XXXI, č. 2, s. 28-30. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2022_02.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Finančné, materiálne a presonálne zabezpečenie činnosti SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 645-682. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Gubášová Baherníková, Jana. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 450-451. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Klesajúca prestíž vedy medzi mladými v 80. rokoch. In Akadémia : správy SAV, 2023, roč. 59, č. 2, s. 24-25. ISSN 0139-6307.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Vedecká rada SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 1187-1189. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica z online zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 20. 6. 2023. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 2, s. 7. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2023_02_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 12. 1. 2023 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 1, s. 14. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_01_2023_small.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 5. 5. 2023 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 2, s. 6. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2023_02_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica z online zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 6. 10. 2023. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 3, s. 7. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2023_03_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica z online zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 3. 11. 2023. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 3, s. 7-8. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2023_03_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 8. 12. 2023 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 3, s. 8. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_2023_03_red.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica zo zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 17. 3. 2023 v Bratislave. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 1, s. 15. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_01_2023_small.pdf>
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Jubilant PhDr. Jozef Klačka. In Fórum archivárov. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2023, roč. XXXII, č. 3, s. 78. ISSN 1339-8423.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Zápisnica z výjazdového zasadnutia výboru Spoločnosti slovenských archivárov 9. 3. 2023 v Považskej Bystrici. In Fórum archivárov [seriál], 2023, roč. XXXII, č. 1, s. 15. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_01_2023_small.pdf>
 • MARČEKOVÁ, Alexandra - GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Predsedníctva SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 1175-1185. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila - GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Výbor Rady vedcov SAV a Výbor Snemu SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 1191-1195. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2022 : Zborník je výstupom z XXV. archívnych dní v Slovenskej republike na tému Archontológia v archívnom a historickom výskume a zo seminára z cyklu Osobnosti slovenského archívnictva VII. Storočnica doc. Dariny Lehotskej (1922-1990). I. časť. Archontológia v archívnom a historickom výskume. Eds. Jana Gubášová Baherníková - Štefan Hrivňák ; zostavili a redigovali: Jana Gubášová Baherníková, Štefan Hrivňák. prvé. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2024. 266 s. ISBN 978-80-971356-9-0
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - HRIVŇÁK, Štefan. Pár slov na úvod. In Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2022 : Zborník je výstupom z XXV. archívnych dní v Slovenskej republike na tému Archontológia v archívnom a historickom výskume a zo seminára z cyklu Osobnosti slovenského archívnictvaVII. Storočnica doc. Dariny Lehotskej (1922-1990). I. časť.Archontológia v archívnom a historickom výskume. prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2024, s. 7-9. ISBN 978-80-971356-9-0.