Základné informácie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia obstarávateľa:

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Generálna riaditeľka:Ing. Nikola Kovaničová
IČO:00398144
DIČ:2020894843
IČ DPH:SK2020894843
Bankové spojenie:Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:SK57 8180 0000 0070 0061 4266

Centrum spoločných činností SAV je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom osoba spôsobilá pre verejné obstarávanie v súčinnosti s poverenými zamestnancami.

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Profil VS