Pracovníci

Vlasko, Vladimír PhDr., PhD.

redaktor
E-mail: encyvlad@savba.sk
Tel.: 02/ 20907931

Publikácie

 • VLASKO, Vladimír. Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku [Origins of Angevin Government in the Kingdom of Hungary]. In Historia Nova : štúdie o dejinách, 2013, č. 6, s. 26-47. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <a href="http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6c.pdf">http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6c.pdf</a>
 • VLASKO, Vladimír. Henrich z Köszegu a poslední Arpádovci [Henry of Köszeg and the last Arpads]. In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach. Editori: Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 29-38. ISBN 978-80-8152-161-4.
 • VLASKO, Vladimír. Páni z Kőszegu a poslední Arpádovci [The Lords von Güssing and the Last Arpadian Kings]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2015, roč. 49, s. 241-270.
 • VLASKO, Vladimír. Mesto Šopron a Šopronský komitát v politických zápasoch pánov z Kőszegu [The Town of Sopron and the Sopron Comitatus in the Political Struggles of the Lords of Kőszeg]. In Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV dňa 16. októbra 2014 v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 5-14. ISBN 9788081523052.
 • VLASKO, Vladimír. Konfiškácia hradov pánov z Kőszegu počas boja proti Karolovi Róbertovi z Anjou v rokoch 1315-1342 [Confiscation of the Castles of the Lords of Kőszeg during the Battle with Charles Robert of Anjou in the Years 1315-1342]. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 11-35. ISBN 978-80-224-1539-2. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)
 • VLASKO, Vladimír. Diplomatické rokovania o ukončení anjouovsko-habsburského zápolenia v prvej polovici 14. storočia [Diplomatic Negotiations on Ending the Struggle between Anjou and Habsburg Families in the 1st Half of the 14th Century]. In Vojenské konflikty v dejinách Európy : stretnutie mladých historikov V. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 27-35. ISBN 978-80-8152-402-8. (5. vedecká konferencia mladých historikov)
 • VLASKO, Vladimír. Politické aktivity pánov z Koszegu v Uhorskom. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Zostavovatelia Eva Benková, Marek Púčik ; recenzenti: Jozef Baďurík, Jozef Bátora, Miriam Hlavačková, Juraj Roháč, Ján Steinhübel. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 137-150. ISBN 978-80-223-4410-4.
 • VLASKO, Vladimír. Feudálna anarchia na prelome 13. a 14. storočia a páni z Köszegu : Dizertačná práca. Školiteľ Ján Lukačka. Bratislava : Historický ústav SAV, 2016. 141 s. +4 s. príloh
 • VLASKO, Vladimír. 1330 – príšerný rok: annus horribilis v živote Karola Róberta z Anjou. In História zadnými dverami : menej známe príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 72-81. ISBN 978-80-8159-680-3.
 • VLASKO, Vladimír. Následnícke právo prvorodeného následníka trónu a jeho (ne)dodržiavanie v dobovej praxi na príklade rodu Anjouovcov. In Acta Iuridica Sladkoviciensia 16 : právnické študie. - Brno : MSD, 2020, s. 21-48. ISBN 978-80-7392-343-3.
 • VLASKO, Vladimír. Donačná politika Karola Róberta z Anjou na území dnešného Slovenska v rokoch 1317 – 1335. In Historica L : zborník k 60. narodeninám docenta Juraja Roháča. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 135-144. ISBN 978-80-223-4946-8.
 • VLASKO, Vladimír. Alexandra Ostertagová, Femina Bona Doctaque Septuaginta Annos Nata. In TEMPVS FVGIT : zborník k životnému jubileu Alexandry Ostertagovej. Editor: Tomáš Klokner. - Brno, 2020, s. 11-16. ISBN 978-80-7392-347-1.
 • VLASKO, Vladimír. Strata mocenského postavenia pánov z Köszegu v Uhorskom kráľovstve. In TEMPVS FVGIT : zborník k životnému jubileu Alexandry Ostertagovej. Editor: Tomáš Klokner. - Brno, 2020, s. 111- 130. ISBN 978-80-7392-347-1.
 • VLASKO, Vladimír. Okolnosti príchodu a etablovania sa Frangepánovcov v Uhorskom kráľovstve do roku 1263 = Circumstances of the arrival and establishment of the Frankopan family in the Kingdom of Hungary until 1263. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-33. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.1">https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.1</a>
 • VLASKO, Vladimír. Politické aktivity Frangepánovcov v Uhorskom kráľovstve a Benátskej republike počas rokov 1263 – 1287. In Vyeru tak gyest : k sedemdesiatinám profesora Jána Lukačku. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, 21-37 s. ISBN 978-80-223-5687-9. Dostupné na internete: <a href="https://stella.uniba.sk/texty/FIF_EB_vyeru_tak_gyest.pdf">https://stella.uniba.sk/texty/FIF_EB_vyeru_tak_gyest.pdf</a> (Vega č. 1/0796/19 : Uhorské kráľovstvo v listinných prameňoch 60. a 70. rokov 13. storočia s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska)