Pracovníci

Jurányi, Ladislav Mgr.

odborný pracovník
E-mail: ladislav.juranyi@savba.sk
Tel.: 02/32 447 442

Publikácie

 • JURÁNYI, Ladislav. Prešporské vinice koncom stredoveku v zrkadle najstaršej pozemkovej knihy mesta. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014. ISBN 80-969635-8-9. ISSN 0524-2428.
 • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - JURÁNYI, Ladislav. Súkromné listy v osobných fondoch - zanikajúca diplomatická kategória alebo výzva? In Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2017, s. 149-152. ISBN 978-80-971356-3-8.
 • JURÁNYI, Ladislav. Najstaršia pozemková kniha - Grundbuch (1439-1517). In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2018, zväzok XXV, s. 21-54. ISBN 80-969635-8-9. ISSN 0524-2428.
 • JURÁNYI, Ladislav. Slovenská akadémie vied a jej prínos k problematike výskumu a ochrane prírody na Slovensku. In Príroda a jej ochrana v priereze času : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2018, s. 309-326. ISBN 978-80-89933-06-8.
 • JURÁNYI, Ladislav. Slovenská akadémia vied a jej prínos k problematike výskumu a ochrane prírody na Slovensku. In Príroda a jej ochrana v priereze času : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2018, s. 309-326. ISBN 978-80-89933-06-8.
 • JURÁNYI, Ladislav. Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé. Správa o konferencii. In Fórum archivárov. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2018, 2018, roč. XXVIII, č. 3, s. 53-55. ISSN 1339-8423.
 • JURÁNYI, Ladislav. Vinohradnícky poriadok. In Víno v prameňoch. Vydanie prvé. - Bratislava : Marenčin PT, 2018, s. 114-115. ISBN 978-80-569-0143-4.
 • JURÁNYI, Ladislav. Ako fungoval Pivničný spolok bratislavských vinohradníkov? In Víno v prameňoch. Vydanie prvé. - Bratislava : Marenčin PT, 2018, s. 110-111. ISBN 978-80-569-0143-4.
 • JURÁNYI, Ladislav. Alexander Húščava – zakladateľ archívnictva na Slovensku. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 5, 2019, s.26. ISSN 0139-6307.
 • JURÁNYI, Ladislav. Archívne pramene k dejinám Tatier z Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied. In Tatry v dokumentoch. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2019. ISBN 978-80-89933-19-8. (Tatry v dokumentoch)
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Hodina dejepisu v archíve Slovenskej akadémie vied : Správa o podujatí. In Fórum archivárov, roč. XXVIII, č. 3-4, 2019. ISSN 1339-8423 (online).
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie – O stavbe kostola v Dénešde (Jánošíkovej). In Lužniansky spravodaj, roč. 9, č. 4, 2019. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Arnold Ipolyi-Stummer – priekopník dejín umenia. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. Zost. : Jana Gubášová Baherníková - Branislav Geschwandtner ; recenzenti: Tomáš Janura, Ján Valo. - Bratislava : Veda, 2020, s. 76-86. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Archívne dokumenty k urbanistickému rozvoju regiónu Vysokých Tatier v 50. až 80. rokoch 20. storočia v Archíve SAV. In Mesto a jeho historická krajina : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie. Zost.: Ján Valo, s. 48-63. ISBN 978-80-223-4910-9.
 • JURÁNYI, Ladislav. Od Vydrice k areálu SAV (K dejinám bratislavskej Patrónky). In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 2, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • JURÁNYI, Ladislav - JURÁNYI, Ladislav (prekl.). Ipolyi-Stummer Arnold a művészettörténet úttörője. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 63-75. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • JURÁNYI, Ladislav. O konferencii ,,Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“. Zost. : Jana Gubášová Baherníková, Jana - Branislav Geschwandtner. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 8-10. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie – K stredovekým dejinám Novej Lipnice - I. časť. In Lužniansky spravodaj, 2020, roč. 10, č. 3, s. 11. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - O stavbe kostola v Dénešde (Jánošíkovej) - II. časť. In Lužniansky spravodaj, 2020, roč. 10, č. 1, s. 16. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie – Erb nad vchodom farského kostola v Jánošíkovej. In Lužniansky spravodaj, 2020, roč. 10, č. 2, s. 11. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Princezná, mišdorfský farár a vianočný stromček. In Lužniansky spravodaj, 2020, roč. 10, č. 4, s. 15. ISSN 1338-4945.
 • SZÖGI, László - JURÁNYI, Ladislav (prekl.). Národnostné zloženie a národnostná spolupráca, respektíve národnostné konflikty v štátnych a katolíckych vyšších vzdelávacích inštitúciách v severnej časti Uhorska v rokoch 1777 - 1850. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 30-38. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • JURÁNYI, Ladislav. Klement Ptačovský, botanik z Dynamitky. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 6, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • JURÁNYI, Ladislav. BABIRÁT, Marián – CSIBA, Balázs (ed.) Diplomatár šľachtického rodu Kondé (Documenta Posoniensia II). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, 289 s. ISBN 978-80-223-4637-5. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 2, s. 126-127. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Diplomatár šľachtického rodu Kondé / Marán Babirát - Balázs Csiba. - ISBN 978-80-223-4637-5.
 • JURÁNYI, Ladislav. Archívy v dobe pandemickej - správa o XXIV. Archívnom dni 2021. In Fórum archivárov, 2021, roč. XXX, č. 2, s. 26-29. ISSN 1339-8423 (online).
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - K stredovekým dejinám Novej Lipnice - II. časť. In Lužniansky spravodaj, 2021, roč. 11, č. 3, s. 4. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - k dejinám pohrebísk v Dunajskej Lužnej. In Lužniansky spravodaj, 2021, roč. 11, č. 4, s. 6. ISSN 1338-4945.
 • BLECHA, Jozef - JURÁNYI, Ladislav. Odišiel vzácny človek - spomíname na Dr. Ota Orbana, CSc. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 1, s. 65-66. ISSN 1335-0099.
 • HRIVŇÁK, Štefan - JURÁNYI, Ladislav. Vištuk v rokoch 1848-1918. In Vištuk : Dejiny obce. - Obec Vištuk : Obec Vištuk, 2022, s. 76-120. ISBN 978-80-570-3989-1.
 • JURÁNYI, Ladislav. Archívne dni v Smoleniciach. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 3, s. 24. ISSN 0139-6307.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - Veľký požiar v Mišdorfe. In Lužniansky spravodaj, 2022, roč. 12, č. 4, s. 14. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - Najstaršie cirkevné matriky našej obce. In Lužniansky spravodaj, 2022, roč. 12, č. 2, s. 14. ISSN 1338-4945.
 • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - Stará budova školy v Dénešde. In Lužniansky spravodaj, 2023, roč. 13, č. 1, s. 22. ISSN 1338-4945.