Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Predseda  Slovenskej akadémie vied

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa / riaditeľky organizácie:

Centrum spoločných činností SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady

minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom pri obsadzovaní miesta riaditeľa prevažne infraštruktúrnej organizácie (čl. II ods. 1 štatútu akadémie) je ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie,; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii

Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť

  • životopis vo formáte Europass,
  • doklady o vzdelaní a o získaných tituloch,
  • doklady o doterajšej riadiacej praxi, 
  • písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizácie,
  • čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
    (Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 25.4.2023 na adresu:

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.