Pracovníci

Majerová, Kristína Mgr., PhD.

zástupkyňa riaditeľky organizačnej zložky
E-mail: kristina.majerova@savba.sk
Tel.: 02/32 447 441

Národné projekty

 • Dejiny Slovenskej akadémie vied
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011

Publikácie

 • MAJEROVÁ, Kristína. 50 rokov činnosti Ústredného archívu SAV priblížených verejnosti.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Polstoročie Ústredného archívu SAV priblížili verejnosti. : Pamäť jubilujúcej Akadémie. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2013, roč. 49, č.5, s.14.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Život na slovensko-rakúskom pohraničí. In Spoločnosť slovenských archivárov, roč. XXII, č. 1, s. 35-38.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Riadenie vedeckého výskumu v SAV. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2014, s. 287-297. ISBN 978-80-224-1316-9.
 • HASÁKOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Kristína. Udalosti roku 1918 zachytené v kronike obce Devínska N. Ves. In Zborník spoločnosti slovenských archivárov 2014. Eds. Marcela Domenová - Henrieta Žažová. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2015, s. 105-112. ISBN 978-80-971356-1-4.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vedecká výchova ako najvyššia forma odborného vzdelávania. In Škola základ života- : história školstva v archívnych dokumentoch. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2016, s. 463-474. ISBN 978-80-971767-3-0.
 • HASÁKOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Kristína. Profesor Alexander Húščava - zakladateľ štúdia archívnictva a pomocných vied historických na Slovensku. In 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava, 2017, s. 169-184. ISBN 978-8-02-234390-9.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Spomienka na L. Kamencovú. In Fórum archivárov, 2017, č. 3, s. 136-139. ISSN 1339-8423.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Veda v zrkadle archívnych dokumenov - Deň otvorených dverí Ústredného archívu SAV. In Fórum archivárov, 2017, č. 3, s. 81-82. ISSN 1339-8423.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vladimír Hajko, Ján Jakubík, Jozef Liška - traja vedci, ktorých prínos presiahol a zviditeľnil Košice. In Cassovia Docta: Osobnosti vedy a školstva. Editori: Peter Fedorčák, Patrícia Fogelová ; recenzenti: Zuzana Lopatková, Miroslav Glejtek. - Košice : UPJŠ, 2018, s. 191-207. ISBN 978-80-8152-673-2.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Polokrúhle jubileum Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied. In Fórum archivárov. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2018, 2018, roč. XXVIII, č. 1, s. 55-58. ISSN 1339-8423.
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Hodina dejepisu v archíve Slovenskej akadémie vied : Správa o podujatí. In Fórum archivárov, roč. XXVIII, č. 3-4, 2019. ISSN 1339-8423 (online).
 • MAJEROVÁ, Kristína. Nie úplne nové centrá vied akadémie. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 2, 2019. ISSN 0139-6307.
 • DUROVICS, Alex - MAJEROVÁ, Kristína (prekl.). Národnosti na evanjelických lýceách Horného Uhorska v prvej polovici 19. storočia. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 51-62. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Archívne dokumenty k urbanistickému rozvoju regiónu Vysokých Tatier v 50. až 80. rokoch 20. storočia v Archíve SAV. In Mesto a jeho historická krajina : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie. Zost.: Ján Valo, s. 48-63. ISBN 978-80-223-4910-9.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Kiss László: Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlőelleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében (Anotácia). In Fórum archivárov, 2020, roč. 29, č. 3. ISSN 1339-8423. Recenzia na: Égnek legszebb ajándéka : Barangolás a himlőelleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében / KISS, László. - Budapešť : Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2017. - ISBN 978-615-5365-22-5.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Osobná bibliografia Jozefa Klačku. Zost.: Jana Gubášová Baherníková - Branislav Geschwandtner. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 14-17. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Jozef Klačka. Zost. : Jana Gubášová Baherníková, Jana - Branislav Geschwandtner. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Klenot k dejinám observatória v archíve akadémie. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 3, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Archív Slovenskej akadémie vied sa vrátil k svojmu pôvodnému názvu. In Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, s. 262. ISSN 0231-6722.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Spomienka na Alexandru Marčekovú (1945 – 2014). In Fórum archivárov, 2020, č. 2, s. 72-74. ISSN 1339-8423.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Inventáre k archívnym fondom v Archíve Slovenskej akadémie vied. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 1, s. 85-92. ISSN 0231-6722.
 • MAJEROVÁ, Kristína. TANDLICH, Tomáš. Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základných a stredných školách. Učebnica (nielen) pre učiteľov dejepisu dejepisu na základnej a strednej škole a študentov učiteľstva histórie na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, 113 s. ISBN 978-80-558-1673-9. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 2, s. 156-158. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základných a stredných školách. Učebnica (nielen) pre učiteľov dejepisu dejepisu na základnej a strednej škole a študentov učiteľstva histórie na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, 113 s. ISBN 978-80-558-1673-9 / TANDLICH, Tomáš. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, 2021. - ISBN 978-80-558-1673-9.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Úloha spolkov pri rozvoji vied. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 2, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • ČERNÁ, Kristína. Opis archívneho fondu Čelko, Jaroslav - osobný fond 1934-2017 (2018). Zostavovateľ: Mgr. Kristína Majerová, PhD. In Čelko, Jaroslav – osobný fond. 1934-2017 (2018) : inventár k archívnemu fondu [elektronický zdroj], 2021. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf</a>
 • ČERNÁ, Kristína. Čelko, Jaroslav – osobný fond. 1934-2017 (2018) : inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej forme online. Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností SAV, Archív SAV, v roku 2021. 42 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf</a>. ISBN 978-80-8260-003-5
 • MAJEROVÁ, Kristína. Hodnotenie – kľúčová úloha archívov. In Slovenská archivistika, 2022, roč. 52, č. 2, s. 206-213. ISSN 0231-6722.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vnuk objaviteľa Tróje v Archíve SAV. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 1, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vydavateľská činnosť SAVU. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 6, s. 26. ISSN 0139-6307.