Pracovníci

Majerová, Kristína Mgr., PhD.

zástupkyňa riaditeľky organizačnej zložky
E-mail: kristina.majerova@savba.sk
Tel.: 02/32 447 441

Národné projekty

 • Dejiny Slovenskej akadémie vied
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011

Publikácie

 • MAJEROVÁ, Kristína. Veľmi vplyvné mníšky. In Historická revue, 2005, roč. 15, č. 4, s. 15-17. ISSN 1335-6550.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Genealogický výskum bratislavských klarisiek v druhej polovici 17. storočia. In Slovenská archivistika, 2006, roč. XLI, č. 2, s. 52-76. ISSN 0231-6722.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Možnosti genealogického výskumu mníšok na príklade bratislavského kláštora klarisiek. In Genealogicko-heraldický hlas : časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a kabinetu genealógie Slovenskej národnej knižnice, 2006, roč. 16, č. 2, s. 33-43. ISSN 1335-0137.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Cisársko-kráľovská poľnohospodárska spoločnosť vo Viedni [1823 – 1850] : inventár. Ústredný archív SAV, 2006. 21 s.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Jedinečné pramene k stredoeurópskej botanike v Ústrednom archíve SAV. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2006, roč. 28, s. 265-271. ISSN 1337-7043.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Genealógia a heraldika na pôde Slovenskej historickej spoločnosti. In K dejinám genealogického výskumu na Slovensku : Zborník príspevkov z odbor. seminára. - Martin : Slovenská genealogická spoločnosť, 2007, s. 53-63. ISBN 978-80-96817-8-0.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Putovný kongres Spoločnosti maďarských archivárov vo Vespréme. In Fórum archivárov, 2006, roč. XVII, č. 1, s. 15-17. ISSN 1339-8423.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vývoj inštitucionalizácie vedy na Slovensku. In Historica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2008, roč. 47, s. 241-256.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Počiatky ženských reholí na Slovensku. In Človek a spoločnosť v dejinách. Zost. Tomáš Gerboc, Pavol Jakubík, Bernard J. Meliš OP. - Trnava : Trnavský historický spolok, 2007, s. 45-55. ISBN 978-80-969788-7-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Na sútoku riek - Život na slovensko-rakúskom pohraničí. In Fórum archivárov [seriál], 2013, roč. XXII, č. 1, s. 35-38. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <a href="http://www.archivari.sk/na-stiahnutie/category/13-2013">http://www.archivari.sk/na-stiahnutie/category/13-2013</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. 50 rokov činnosti Ústredného archívu SAV priblížených verejnosti. Dostupné na internete: <a href="https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=4949/4949">https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=4949/4949</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Polstoročie Ústredného archívu SAV priblížili verejnosti. Pamäť jubilujúcej Akadémie. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2013, roč. 49, č.5, s.14.
 • MAJEROVÁ, Kristína - PAVLOVÁ, Júlia. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV [1956–2003] : inventár. Ústredný archív SAV, 2013. 57 s.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Riadenie vedeckého výskumu v SAV. In KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2014, s. 287-297. ISBN 978-80-224-1316-9.
 • HASÁKOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Kristína. Udalosti roku 1918 zachytené v kronike obce Devínska Nová Ves. In Zborník spoločnosti slovenských archivárov 2014. Eds. Marcela Domenová - Henrieta Žažová. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2015, s. 105-112. ISBN 978-80-971356-1-4.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vedecká výchova ako najvyššia forma odborného vzdelávania. In Škola základ života- : história školstva v archívnych dokumentoch. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2016, s. 463-474. ISBN 978-80-971767-3-0.
 • TRUBÍNI, Ľuboš. História požitavských mlynov : Vandrovka po vodných mlynoch na Žitave a jej prítokoch. Preklady listín: Peter Tesák, Kristína Stančiaková, Vojtech Greman, Ján Dubovský. Prvé vydanie. Vráble : Fontis - občianske združenie, 2016. 380 s. ISBN 978-80-970401-4-7
 • HASÁKOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Kristína. Profesor Alexander Húščava - zakladateľ štúdia archívnictva a pomocných vied historických na Slovensku. In 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava, 2017, s. 169-184. ISBN 978-8-02-234390-9.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Veda v zrkadle archívnych dokumentov. Dostupné na internete: <a href="https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7257">https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7257</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Spomienka na Lýdiu Kamencovú (1943-2017). In Fórum archivárov, 2017, roč. XXVI, č. 3, s. 136-139. ISSN 1339-8423. Dostupné na internete: <a href="http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017">http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Veda v zrkadle archívnych dokumenov - Deň otvorených dverí Ústredného archívu SAV. In Fórum archivárov, 2017, č. 3, s. 81-82. ISSN 1339-8423. Dostupné na internete: <a href="http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017">http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Veda v zrkadle archívnych dokumenov - Deň otvorených dverí Ústredného archívu SAV. In Fórum archivárov, 2017, č. 3, s. 81-82. ISSN 1339-8423. Dostupné na internete: <a href="http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017">http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Veda v zrkadle archívnych dokumentov – Deň otvorených dverí Ústredného archívu SAV. In Fórum archivárov, 2017, roč. XXVI, č. 3, s. 81-83. ISSN 1339-8423 (online). Dostupné na internete: <a href="http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017">http://archivari.sk/index.php/na-stiahnutie/category/30-forum-archivarov-2017</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vladimír Hajko, Ján Jakubík, Jozef Liška - traja vedci, ktorých prínos presiahol a zviditeľnil Košice. In Cassovia Docta: Osobnosti vedy a školstva. Editori: Peter Fedorčák, Patrícia Fogelová ; recenzenti: Zuzana Lopatková, Miroslav Glejtek. - Košice : UPJŠ, 2018, s. 191-207. ISBN 978-80-8152-673-2.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Prínos neslovenských etník pre rozvoj Slovenska. Dostupné na internete: <a href="https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7958">https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7958</a> ("Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé.")
 • MAJEROVÁ, Kristína. Prínos neslovenských etník. In Akadémia : správy SAV, 2018, roč. 54, č. 6, s. 25. ISSN 0139-6307. ("Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé.")
 • MAJEROVÁ, Kristína. Polokrúhle jubileum Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied. In Fórum archivárov. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2018, 2018, roč. XXVIII, č. 1, s. 55-58. ISSN 1339-8423. Dostupné na internete: <a href="http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/FA_2018_01.pdf">http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/FA_2018_01.pdf</a>
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Hodina dejepisu v archíve Slovenskej akadémie vied : Správa o podujatí. In Fórum archivárov, roč. XXVIII, č. 3-4, 2019. ISSN 1339-8423 (online).
 • MAJEROVÁ, Kristína. Nie úplne nové centrá vied akadémie. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 2, 2019, s. 26. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: <a href="https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/04151130spravysav_201902.pdf">https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/04151130spravysav_201902.pdf</a>
 • TRUBÍNI, Ľuboš - LIESKOVSKÝ, Tibor. História cisárskej pevnosti Vráble. Recenzenti András Csuthy, Miroslav Eliáš. 1. vydanie. Vráble : Fontis - občianske združenie, 2019. 343 s. ISBN 978-80-970401-5-4
 • DUROVICS, Alex - MAJEROVÁ, Kristína (prekl.). Národnosti na evanjelických lýceách Horného Uhorska v prvej polovici 19. storočia. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 51-62. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Archívne dokumenty k urbanistickému rozvoju regiónu Vysokých Tatier v 50. až 80. rokoch 20. storočia v Archíve SAV. In Mesto a jeho historická krajina : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie. Zost.: Ján Valo, s. 48-63. ISBN 978-80-223-4910-9.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Klenot k dejinám observatória v archíve akadémie. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 3, s. 26. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: <a href="https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/06172107spravysav_202003.pdf">https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/06172107spravysav_202003.pdf</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Kiss László: Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlőelleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében (Anotácia). In Fórum archivárov, 2020, roč. 29, č. 3. ISSN 1339-8423. Recenzia na: Égnek legszebb ajándéka : Barangolás a himlőelleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében / KISS, László. - Budapešť : Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2017. - ISBN 978-615-5365-22-5.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Osobná bibliografia Jozefa Klačku. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 14-17. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Jozef Klačka. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Veda, 2020, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1804-1.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Spomienka na Alexandru Marčekovú (1945 – 2014). In Fórum archivárov, 2020, č. 2, s. 72-74. ISSN 1339-8423. Dostupné na internete: <a href="http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_02_2020.pdf">http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/fa_02_2020.pdf</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Archív Slovenskej akadémie vied sa vrátil k svojmu pôvodnému názvu. In Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, s. 262-263. ISSN 0231-6722. Dostupné na internete: <a href="https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor_archivov_a_registratur/archivnictvo/slovenska_archivistika/Slovenska%20archivistika_2-2020.pdf">https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor_archivov_a_registratur/archivnictvo/slovenska_archivistika/Slovenska%20archivistika_2-2020.pdf</a>
 • MAJEROVÁ, Kristína. Inventáre k archívnym fondom v Archíve Slovenskej akadémie vied. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 1, s. 85-92. ISSN 0231-6722.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Úloha spolkov pri rozvoji vied. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 2, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • MAJEROVÁ, Kristína. TANDLICH, Tomáš. Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základných a stredných školách. Učebnica (nielen) pre učiteľov dejepisu dejepisu na základnej a strednej škole a študentov učiteľstva histórie na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, 113 s. ISBN 978-80-558-1673-9. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 2, s. 156-158. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základných a stredných školách. Učebnica (nielen) pre učiteľov dejepisu dejepisu na základnej a strednej škole a študentov učiteľstva histórie na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, 113 s. ISBN 978-80-558-1673-9 / TANDLICH, Tomáš. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, 2021. - ISBN 978-80-558-1673-9.
 • ČERNÁ, Kristína. Opis archívneho fondu Čelko, Jaroslav - osobný fond 1934-2017 (2018). Zostavovateľ: Mgr. Kristína Majerová, PhD. In ČERNÁ, Kristína. Čelko, Jaroslav – osobný fond 1934-2017 (2018) : inventár k archívnemu fondu ; zostavovateľ: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej forme online. - Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností SAV, Archív SAV, v roku 2021, s. 8-14. ISBN 978-80-8260-003-5. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf</a>
 • ČERNÁ, Kristína. Čelko, Jaroslav – osobný fond 1934-2017 (2018) : inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej forme online. Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností SAV, Archív SAV, v roku 2021. 42 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf</a>. ISBN 978-80-8260-003-5
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vydavateľská činnosť SAVU. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 6, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Hodnotenie – kľúčová úloha archívov. In Slovenská archivistika, 2022, roč. 52, č. 2, s. 206-213. ISSN 0231-6722.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Vnuk objaviteľa Tróje v Archíve SAV. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 1, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • TRUBÍNI, Ľuboš - MAJEROVÁ, Kristína (prekl.). Stredoveké Vráble : zbierka stredovekých listín z Vrábeľ a okolia a ich výklad. Vráble : Fontis - občianske združenie, 2022. 167 s. ISBN 978-80-970401-6-1
 • JURÁNYI, Ladislav - MAJEROVÁ, Kristína. Jurányi, Ladislav. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 528-529. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Riadenie vedeckého výskumu v SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 545-563. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Metodická príručka pre vypracovanie inventárov k archívnym fondom Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. Recenzenti: PhDr. Milan Belej, CSc., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre. 1. vydanie v elektronickej podobe online. Bratislava : Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Archív Slovenskej akadémie vied, 2023. 51 s., 72 s. príloh. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/publikacie/metodicka_prirucka.pdf">http://www.archiv.sav.sk/publikacie/metodicka_prirucka.pdf</a>. ISBN 978-80-8260-006-6
 • MAJEROVÁ, Kristína. Klačka, Jozef. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 551-552. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Kamencová, Lýdia (Szabová). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 536-537. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Marčeková, Alexandra (Bordáčová). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 636-637. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Nemeskürthyová, Ľudmila. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 684-685. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Majerová, Kristína (Stančiaková). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 631-632. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Korene najstarších vedeckých pracovísk SAV. In Akadémia : správy SAV, 2023, roč. 59, č. 1, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Cestovný ruch vo Vysokých Tatrách pod drobnohľadom vedy. In Akadémia : správy SAV, 2023, roč. 59, č. 3, s. 34-35. ISSN 0139-6307.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Pomáhať, chrániť a zachraňovať! = Segíteni, védeni és menteni! In Slovenská archivistika, 2023, roč. 53, č. 2, s. 199-203. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Pomáhať, chrániť a zachraňovať! - Šaľa : Spoločnosť Petra Pázmánya – Pázmány Péter Tudományos Társaság, 2022. - ISBN 9788097255442.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Szögi, László. Peregrinatio Academica : A külföldi egyetemjárás története, mérete és irányai 1150 – 1919. In Slovenská archivistika, 2023, roč. 53, č. 2, s. 142-145. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Peregrinatio Academica. A külföldi egyetemjárás története, mérete és irányai 1150 – 1919 / Szögi László. - Budapest : Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és Levéltára, 2022.
 • MAJEROVÁ, Kristína. KERESZTES, Veronika . A Pozsonyi Jogakadémia története (1777 - 1914). Šamorín : Forum Kisebbségkutató Intézet (Fórum inštitút pre výskum menšín), 2022, 198 s. ISBN 978-80-89978-27-4. In Slovenská archivistika, 2023, roč. 53, č. 1, s. 149-151. ISSN 0231-6722. Recenzia na: A Pozsonyi Jogakadémia története (1777-1914) / Keresztes. - Šaľa : Spoločnosť Petra Pázmánya – Pázmány Péter Tudományos Társaság, 2022. - ISBN 9788097255442.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Jozef Klačka oslavuje 85. narodeniny. In Slovenská archivistika, 2023, roč. 53, č. 2, s. 297-299. ISSN 0231-6722. Dostupné na internete: <a href="https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor_archivov_a_registratur/archivnictvo/slovenska_archivistika/Slovenska%20archivistika_2-2020.pdf">https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor_archivov_a_registratur/archivnictvo/slovenska_archivistika/Slovenska%20archivistika_2-2020.pdf</a>
 • MARČEKOVÁ, Alexandra - MAJEROVÁ, Kristína. Vedecká výchova v SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 565-599. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • PAVLOVÁ, Júlia - MAJEROVÁ, Kristína. Vydavateľská a patentová činnosť SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 685-707. ISBN 978-80-224-2011-2.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - MAJEROVÁ, Kristína. Charvátová, Jarmila (Vantuchová, Tkadlečková, Ludíková). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 499-500. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - MAJEROVÁ, Kristína. Dúbrava, Dušan. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 396-397. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - MAJEROVÁ, Kristína. Rapošová, Elena (Rázusová). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 739. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • MAJEROVÁ, Kristína. Formovanie a štruktúra pramennej bázy k dejinám základného vedeckého výskumu na Slovensku po II. svetovej vojne do roku 1989 : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Ľudmila Nemeskürthyová, PhDr., CSc. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2012. 133 s. študijný program: 2.1.11 Pomocné vedy historické - doktorandský stupeň; študijný odbor: 2.1.11 Pomocné vedy historické