Pracovníci

Puchovský, Ján JUDr., PhD.

redaktor
E-mail: encyjanp@savba.sk
Tel.: 02/ 20907930

Publikácie

  • VYŠNÝ, Peter - PUCHOVSKÝ, Ján - ŠOŠKOVÁ, Ivana. Svetové dejiny štátu a práva. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2013. 319 s. ISBN 978-80-8082-733-5
  • LYSÝ, Miroslav - MALATINSKÝ, Michal - PUCHOVSKÝ, Ján - SOMBATI, Ján. History of Public Law. Recenzenti: Mlkvý Matej, Illýová Zuzana. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 209 s. ISBN 978-80-571-0144-4 (KEGA 066UK-4/2018 : research project titled)
  • PUCHOVSKÝ, Ján. Docentka Gertruda Železkovová a svetové právne dejiny. In Európa a mimoeurópsky svet : kontakty, konfrontácie a konflikty. Ed.: Peter Vyšný, rec.: Ladislav Vojáček, Alexander Bröstl, Miroslav Lysý. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, s. 14-18. ISBN 978-80-568-0187-1. (Európa a mimoeurópsky svet : kontakty, konfrontácie a konfikty)
  • PUCHOVSKÝ, Ján - PUCHOVSKÝ, Ján. Latinská Amerika optikou publicistu a právneho historika. In Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori: Eva Palkovičová, Mónica Sánchez Presa. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 263-276. ISBN 978-80-223-4881-2. (Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku)
  • VYŠNÝ, Peter - PUCHOVSKÝ, Ján. Právne dejiny Latinskej Ameriky : predkoloniálne obdobie. Rec.: Markéta Křížová, Radoslav Hlúšek, Ingrid Lanczová. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020. 159 s. ISBN 978-80-568-0216-8
  • VYŠNÝ, Peter - PUCHOVSKÝ, Ján. Právne dejiny Latinskej Ameriky : koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov. Rec.: Markéta Křížová, Radoslav Hlúšek, Ingrid Lanczová. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. 336 s. ISBN 978-80-568-0424-7
  • PUCHOVSKÝ, Ján. VYŠNÝ, P. El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado prehispánica [= Právo v Tenochtitlane. Právne aspekty spoločenského poriadku jedného predhispánskeho mestského štátu]. In Právněhistorické studie, 2022, roč. 52, č. 2, s. 201-205. ISSN 0079-4929. Recenzia na: El derecho en Tenochtitlan / Peter Vyšný. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-421-3. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.32">https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.32</a>
  • PUCHOVSKÝ, Ján** - PUCHOVSKÝ, Ján Sr. Venezuela in the Context of Chavismo and the First Pink Tide. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 3, pp. 288–303. (2022: 0.4 - IF, 0.16 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0015">https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0015</a>
  • VYŠNÝ, Peter - PUCHOVSKÝ, Ján. Fenomén latinskoamerického sociálneho konštitucionalizmu na príklade Mexika a Peru. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2023, roč. 162, č. 8, s. 743-763. (2022: 0.1 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0231-6625. Dostupné na internete: <a href="https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2023/2023-8.html?a=3792">https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2023/2023-8.html?a=3792</a>