Pracovníci

Geschwandtner, Branislav Mgr.

E-mail: branislav.geschwandtner@savba.sk
Tel.: 02/32 447 441

Publikácie

 • GESCHWANDTNER, Branislav. Cechy na Hornej Nitre. In Remeslá a živnost v dejinách miest. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky : Štátny archív v Nitre : pracovisko Archív Komárn, 2017, s. 57-62. ISBN 978-8-09-715285-7.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Storočia premien. In Tužina. - Martin : Neografia, a.s., 2018, s. 53-70. ISBN 978-80-570-0149-2.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Búrlivé storočia novoveku. In Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata. - Nitrianske Pravno, 2018, s. 87-121. ISBN 978-80-570-0423-3.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Cesta k zmenám. In Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata. - Nitrianske Pravno, 2018, s. 121-151. ISBN 978-80-570-0423-3.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Expertízna činnosť vedeckých pracovníkov SAV k vodnému dielu Gabčíkovo. In Príroda a jej ochrana v priereze času : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2018, s. 339-356. ISBN 978-80-89933-06-8.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Zmeny toku Dunaja v priebehu dejín. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 113-122. ISBN 978-80-973527-0-7.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Storočie vynálezov a zmien. In Dolné Vestenice. Kraj čerešní, šafranu a hokejových pukov. - Dolné Vestenice : Obec Dolné Vestenice, 2019. ISBN 978-80-570-1038-8.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Kozmonautka v SAV. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 2, 2019. ISSN 0139-6307.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Výkon spravodlivosti v Prievidzi alebo prievidzský kat? Zost. PALUGA, Lukáš – RÉPÁSOVÁ, Katarína. In Spravodlivosť pre všetkých... : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia. Zost. PALUGA, Lukáš – RÉPÁSOVÁ, Katarína, s. 168 – 187. ISBN 978-80-973527-2-1.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Kriminalita v Prievidzi. In Prievidza, monografia mesta II. - Banská Bystrica : Štúdio HARMONY, s. r. o., 2020, s. 263 - 268. ISBN 978-80-89151-54-7.
 • "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. Zost. : Jana Gubášová Baherníková - Branislav Geschwandtner ; recenzenti: Tomáš Janura, Ján Valo. Bratislava : Veda, 2020. 272 s. ISBN 978-80-224-1804-1
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Zámok Smolenice v správe SAV. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 3, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Vybrané prípady kriminality žien na hornej Nitre v 18. storočí. = Selected Cases of Crimes by Women in the upper Nitra Region in the 18th Century. In Od konfliktu k zločinu : skúmanie kriminality minulosti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2022, s. 200-218. ISBN 978-80-224-1992-5. (VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Zámok Smolenice v správe Slovenskej akadémie vied [Smolenice Castle under the administration of the Slovak Academy of Sciences]. In Pálffyovci v Smoleniciach : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 29. júna 2021 pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920) organizovanej Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a občianskym združením Červenokamenské panstvo. Eds. Daniel Hupko a Martina Orosová. 1. vyd. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2023, s. 173-182. ISBN 978-80-69051-01-0.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Geschwandtner, Branislav. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 440-441. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • GESCHWANDTNER, Branislav. Medaily a vyznamenania. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 1315-1324. ISBN 978-80-224-2011-2.