Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná

Predseda  Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky organizačnej zložky:

Centrum spoločných činností SAV , v. v. i., organizačná zložka Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná

sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 35  Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady

ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom niektorému spomedzi predmetov činnosti organizačnej zložky.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii

minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“);

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť

  • životopis vo formáte Europass,
  • doklady o vzdelaní a o získaných tituloch,
  • doklady o doterajšej riadiacej praxi,
  • písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky,
  • čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
    (Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 30.8.2022 na adresu:

Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38  Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.